Deelnemersreglement 2019

 • De Aardig Onderweg Award wordt georganiseerd en beheerd door de RET N.V. te Rotterdam.
 • De uitreiking van de Aardig Onderweg Award vindt jaarlijks plaats, tenzij de RET N.V. anders besluit.
 • Om voor de Aardig Onderweg Award in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de voorwaarden van dit deelnamereglement.
 • De Aardig Onderweg Award wordt uitgereikt aan natuurlijke personen.
 • De Aardig Onderweg Award bestaat uit de award en een geldbedrag van netto €25.000,-
 • De onafhankelijke vakjury maakt uit de aangemelde inzendingen, aan de hand van de selectiecriteria, een voorselectie en bepaalt welke 20 deelnemers worden genomineerd voor de Aardig Onderweg Award. De 20 genomineerden krijgen op de pitchdag 90 seconden de tijd om hun initiatief te pitchen aan de vakjury en de publieksjury. Gasten vanuit de zaal, de jury en online stemmers bepalen welke drie initiatieven in de race blijven voor de award. Op de finaledag bepalen de jury en de online stemmers wie de winnaar is van de Aardig Onderweg Award.
 • Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. Tegen de beslissing van de vakjury, publiekjury en online stemmers is geen bezwaar of beroep mogelijk. Eventuele reacties moeten binnen een termijn van drie maanden bij de RET worden ingediend. Reacties die na deze termijn bij de RET binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor personen die met hun initiatief het vervoersgebied van de RET mooier, slimmer of duurzamer willen maken. Alleen natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen als kandidaat worden aangemeld. RET-medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname geschiedt door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Onvolledig of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijvingstermijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Op de ingezonden stukken is het privacy beleid “RET Aardig Onderweg Award” van toepassing. De RET en de juryleden behandelen alle stukken met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of verloren gaan van de ingezonden stukken. Inzenders hebben geen recht op teruggave van de door hen ingezonden stukken.
 • Ten behoeve van de publiciteit zijn de RET en de vakjury vrij een korte typering te geven van de genomineerden en hun activiteit.
 • Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden vooraf ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig aan de RET doorgegeven, zullen onjuistheden hierin worden gecorrigeerd.
 • De RET en vakjury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden van informatie die de betreffende journalist anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achterhalen.
 • Het bedrag behorende bij de Aardig Onderweg Award zal niet ineens aan de winnaar worden uitgekeerd, maar zal als budget aan de winnaar ter beschikking staan. Voor de winnaar is een budget van €25.000,- netto beschikbaar gesteld ten behoeve van het bij inschrijving vermelde doel. Het is de winnaar niet toegestaan om het budget voor andere doelen aan te wenden, behoudens indien de RET en de vakjury daarmee instemmen. Het budget blijft gedurende een jaar na uitreiking beschikbaar waarna geen aanspraak meer kan worden gemaakt op het (resterende) budgetbedrag, behoudens indien de RET met een verlenging instemt. Uitbetaling van het budget geschiedt uitsluitend op daartoe bij de RET ingediende declaraties die volgens voorgeschreven format zijn ingevuld.
 • Naast het geldbedrag biedt de RET-publiciteitsmomenten aan in overleg met de winnaar. De publiciteitsmomenten kunnen onder andere bestaan uit: geschreven interviews, vermeldingen op websites van de initiatiefnemers en korte presentaties bij evenementen van de initiatiefnemers.
 • De winnaars zijn bereid om mee te werken aan publicitaire acties, zoals: campagnes en website vermeldingen in verband met de Aardig Onderweg Award van zowel het jaar van deelname als de daaropvolgende jaren.
 • Indien tijdens of na de competitie feiten aan het licht komen die bij eerdere bekendheid zouden hebben geleid tot uitsluiting van deelname, kan de RET in overleg met de vakjury alsnog het besluit nemen om de kandidaat uit te sluiten of de Aardig Onderweg Award en bijbehorende prijs in te trekken. Met het aanmelden voor de Aardig Onderweg Award verklaren de aanmelder en de kandidaat op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
 • De RET behoudt zich het recht voor om het deelnamereglement inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen.

Waar anderen

op letten

als jij je initiatief

presenteert

Hoe is het

met Brendy

van Baby Verhip?

5 tips

voor een

innovatief idee