VOORWAARDEN

Selectiecriteria

De kandidaat die in aanmerking komt voor een Aardig Onderweg Award

 • is Aardig Onderweg;
 • is sympathiek en toont aandacht en betrokkenheid voor zijn of haar directe omgeving in de betreffende categorie (kunst en cultuur, maatschappij, ondernemerschap, uniek);
 • heeft een groot talent of prachtig idee en wil dit terecht verder ontwikkelen;
 • staat op het punt om door te breken;
 • steekt ‘op z’n Rotterdams’ graag de handen uit de mouwen;
 • heeft zonder meer een steuntje in de rug nodig om nog beter onderweg te zijn of zijn of haar droom te verwezenlijken;
 • is verbonden aan een organisatie binnen de stadsregio Rotterdam; 
 • is origineel, uniek, onderscheidend en bijzonder voor zijn of haar vakgebied en in de betreffende categorie; 
 • is een inspiratie voor andere talenten die Aardig Onderweg zijn;
 • is geen eendagsvlieg; 
 • is inspirerend voor anderen; 
 • verbindt mensen, werkt samen, respecteert anderen en presteert;
 • boekt zelf vooruitgang, maar ook voor zijn of haar omgeving, de maatschappij of het vakgebied.

Deelnamereglement

 • De RET “Aardig Onderweg Award” wordt georganiseerd en beheerd door de RET N.V. te Rotterdam.
 • De uitreiking van de “Aardig Onderweg Award” vindt jaarlijks plaats, tenzij de RET N.V. anders besluit.
 • Om voor de “Aardig Onderweg Award” in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de voorwaarden van dit deelnamereglement.
 • De “Aardig Onderweg Award” wordt uitgereikt aan natuurlijke personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in een van de vier onderstaande categorieën en voldoen aan de selectiecriteria: (1)  Kunst en Cultuur, (2)  Ondernemerschap, (3)  Maatschappij, (4)  Uniek (divers).
 • De “Aardig Onderweg Award” bestaat uit de Award en een geldbedrag van € 10.000,- netto. Per categorie is een “Aardig Onderweg Award” beschikbaar gesteld, voor de categorie Uniek kunnen twee Awards beschikbaar worden gesteld.
 • De onafhankelijke jury maakt uit de aangemelde inzendingen aan de hand van de selectiecriteria een voorselectie en bepaalt per categorie welke deelnemers worden genomineerd voor de “Aardig Onderweg Award”. De jury bepaalt uit deze voorselectie de winaars per categorie.
 • Over de uitslagen kan niet gecorrespondeerd worden. Tegen de beslissing van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk. Eventuele reacties dienen binnen een termijn van drie maanden bij de RET te worden ingediend. Reacties die na deze termijn bij de RET binnenkomen, zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Deelname is uitsluitend mogelijk op voordracht van organisaties (bedrijven, instellingen, clubs, verenigingen etc.) die gevestigd zijn in de Stadsregio Rotterdam. Alleen natuurlijke personen kunnen als kandidaat worden aangemeld. RET medewerkers zijn uitgesloten van deelname.
 • Deelname geschiedt door middel van inzending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Onvolledig of onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren of inschrijfformulieren die na sluiting van de inschrijvingstermijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
 • Aanmelden kan alleen met de uitdrukkelijke instemming van de kandidaat. Met de aanmelding geven de aanmeldende organisatie en de kandidaat toestemming om zijn naam, de naam van de organisatie, de niet-financiële informatie, foto's en ander beeldmateriaal dat tijdens de competitie wordt gebruikt, te publiceren. Indien de toestemming van de aanmeldende organisatie en/of de kandidaat worden ingetrokken, zal de inschrijving van verdere deelname zijn uitgesloten.
 • Op de ingezonden stukken is het privacybeleid “RET Aardig Onderweg Award” van toepassing. De RET en de juryleden behandelen alle stukken met zorg en discretie. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik, diefstal en/of het op enige wijze teniet of verloren gaan van de ingezonden stukken. Inzenders hebben geen recht op teruggave van de door hen ingezonden stukken.
 • Ten behoeve van de publiciteit zijn de RET en de jury vrij een korte typering te geven van de genomineerden en hun activiteit.
 • Eventuele persberichten met informatie over de kandidaten worden vooraf ter kennisname aan de betrokkenen verstuurd. Indien tijdig aan de RET doorgegeven zullen onjuistheden hierin worden gecorrigeerd.
 • De RET en jury kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misinterpretaties door journalisten of het openbaar worden van informatie die betreffende journalist anderszins met dit persbericht als basis heeft weten te achterhalen.
 • Het bedrag behorende bij de Award zal niet ineens aan de winnaar worden uitgekeerd, maar zal als budget aan de winnaar ter beschikking staan. Voor elke winnaar is een budget van € 10.000,- netto beschikbaar gesteld ten behoeve van het bij inschrijving vermelde doel. Het is de winnaar niet toegestaan om het budget voor andere doelen aan te wenden, behoudens indien de RET en de jury daarmee instemmen. Het budget blijft gedurende een jaar na uitreiking beschikbaar, waarna geen aanspraak meer kan worden gemaakt op het (resterende) budgetbedrag, behoudens indien de RET met een verlenging instemt. Uitbetaling van het budget geschiedt uitsluitend op daartoe bij de RET ingediende declaraties.
 • Naast het geldbedrag biedt de RET publiciteitsmomenten aan in overleg met de winnaar van elke categorie. De publiciteitsmomenten kunnen onder andere bestaan uit geschreven interviews, vermeldingen op websites van de initiatiefnemers en korte presentaties bij evenementen van de initiatiefnemers.
 • De winnaars zijn bereid om mee te werken aan publicitaire acties, zoals campagnes, en website vermeldingen in verband met de “Aardig Onderweg Award” van zowel het jaar van deelname als de daaropvolgende jaren.  
 • Indien tijdens of na de competitie feiten aan het licht komen die bij eerdere bekendheid zouden hebben geleid tot uitsluiting van deelname, kan de RET in overleg met de jury alsnog het besluit nemen om de kandidaat uit te sluiten of de Award en bijbehorende prijs in te trekken. Met het aanmelden voor de Aardig Onderweg Award verklaren de aanmelder en de kandidaat op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
 • De RET behoudt zich het recht voor om het deelnamereglement inclusief de selectiecriteria te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen daarvan kunnen de deelnemers geen enkele aanspraak ontlenen.

Bekijk hier het privacybeleid.
Bekijk hier de verschillende voorbeeldcases.