PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

De RET heeft een “Aardig Onderweg Award” ingesteld die jaarlijks door een onafhankelijke jury wordt uitgereikt aan personen die iets bijzonders doen, ontwikkelen of betekenen in de regio Rotterdam. De Award is bedoeld om de winnaars een stimulans te geven om hun doelen te bereiken. Naast de Award ontvangen de winnaars een budget dat zij kunnen aanwenden ter verwezenlijking van hun doel. De kandidaten voor de Award kunnen zichzelf aanmelden. Bij de procedure worden persoonsgegevens verwerkt van de kandidaten en winnaars. 

RET garandeert dat de door haar ontvangen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig worden behandeld. Dit privacybeleid is bedoeld om meer informatie te geven over de wijze waarop RET met de gegevens omgaat.

 

VERANTWOORDELIJKE
De RET N.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder de naam “RET Aardig Onderweg Award” (registratienummer: 1498840).

 

DOELEINDEN
Kandidaten voor de Aardig Onderweg Award kunnen zichzelf aanmelden door middel van het invullen van een daartoe bestemd aanmeldingsformulier. Op dit formulier dienen persoonlijke gegevens van de kandidaat en diens foto te worden ingevuld.

 

Deze persoonsgegevens zijn nodig om een kandidaat te identificeren, te beoordelen en te benaderen. Tevens zijn de persoonsgegevens nodig om uitvoering te kunnen geven aan de uitreiking en toekenning van de Award. Ook zullen persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van klachtenbehandeling of beoordeling van opnieuw aangemelde kandidaten in het daaropvolgende jaar.

 

GEBRUIK
De persoonsgegevens zullen door de RET vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

 

De RET zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is ter verwezenlijking van de genoemde doeleinden. De persoonsgegevens zullen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt en niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. RET is verplicht persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk is verplicht of op verzoek van een daartoe bevoegde overheidsinstantie.

 

Voor de goede werking en uitvoering van de RET Aardig Onderweg Award kunnen persoonsgegevens wel aan derden ter beschikking worden gesteld voor verdere verwerking in opdracht en ten behoeve van de RET N.V. Deze zijn bewerkers in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. RET eist van deze bewerkers dat zij de persoonsgegevens verwerken overeenkomstig haar instructies en met inachtneming van dit privacybeleid.

 

 

BEWAARTERMIJNEN
Na toekenning van de Award zal de RET geen gebruik meer maken van de persoonsgegevens van de kandidaten, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. Uiterlijk 6 maanden na beëindiging van de Award procedure zullen de persoonsgegevens van de kandidaten definitief uit het bestand worden verwijderd.

 

De persoonsgegevens van de winnaars van de Award zullen worden gebruikt zolang dat noodzakelijk is in verband met de uitoefening van de aan de Award verbonden rechten en verplichtingen. Behoudens verlenging, is dat een jaar na toekenning. Hierna zullen alle gegevens binnen uiterlijk drie maanden worden vernietigd.

 

In bepaalde gevallen zal de RET de persoonsgegevens langer dienen te bewaren ter voldoening aan de op haar rustende bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

BEVEILIGING
De RET heeft adequate technische, procedurele en organisatorische maatregelen getroffen  om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Alleen medewerkers verbonden aan de organisatie, de leden van de jury en bewerkers zullen toegang verkrijgen tot de persoonsgegevens van de kandidaten.

 

PERSOONSGEGEVENS EN RECHTEN
Deelnemers hebben recht op inzage in, correctie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens die de RET in het kader van de RET Aardig Onderweg Award procedure verwerkt. Indien een deelnemer van dit recht gebruik wenst te maken, kan daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de RET. Uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek ontvangt de deelnemer een bericht.

 

CONTACT
Heeft u over het privacybeleid vragen of opmerkingen of wilt u een verzoek indienen, dan kunt u contact opnemen met de RET via het emailadres aardigonderwegaward@ret.nl.

 

WIJZIGINGEN
RET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid zonder u daarvan voorafgaand op de hoogte te brengen. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

 

Dit privacybeleid is in werking getreden op 7 maart 2017.